Kvalitetssystem

Vi har utvecklat ett kvalitetssystem för att värdera stabiliteten och kreditvärdigheten i en obligation. Många års marknads- och analyserfarenhet har resulterat i en enkel men slagkraftig modell som vilar på fem kriterier, soliditet, betalningsförmåga, stabilitet i intäkter, ägare, och lånevillkor. En obligation som inte hamnar på rött i någon av kriterierna kvalificerar för vidare analys. Ju mer grönt desto kreditvärdigare obligation. Kreditvärdigheten skall sedan ställas i relation till obligationens yield (ränta) för att få vår uppmärksamhet.

Nedan beskrivs hur vår modell fungerar på två befintliga obligationer i marknaden. Informationen skall endast ses som en illustration om hur vår modell fungerar och ingenting annat.

 

Bolag A
Sektor: Chemicals
Obligation: Sept – 19, yield 5,1 %, valuta SEK

tabell

Bolagets verksamhet är att utveckla och tillverka nischprodukter och specialmaterial inom olika branscher/sektorer, så som brandsäkerhet, marina miljöer och flygindustrin. Intäkterna är således av cyklisk natur, men branschen har ”high barriers to entry” vilket leder till relativt låg konkurrens, något som är viktigt för kassaflödet. Bolaget grundades under 2000-talet på KTH i Stockholm, och köpte 2013 ett etablerat brittiskt företag för att få distribution och befintlig kundstock. Bolaget har egna fabriker i Sverige, England och Tjeckien med försäljning i över 60 länder. Bolagets största ägare är ett välrenommerat svenskt PE-bolag med bra track record och goda finanser.

Bolaget har en bra soliditet då ägarna genomförde en nyemission i samband med förvärvet, samt att man valt att lämna kvar de senaste årens vinster i bolaget. Vi väljer att ge en svagt gul box på kapaciteten att betala räntor pga. av bolagets cyklikalitet. De stabila intäkterna kommer från att ingen enskild kund står för mer än 2 % av omsättningen, samtidigt som det finns en bra branschspridning. Obligationen har säkerhet i bolagets aktier.


Bolag B
Sektor: Refining & Marketing
Obligation: Juni 118,yield 6,1%, valuta SEK

tabell

Bolaget raffinerar råolja och är marknadsledande inom två segment. Inkomstströmmen från ena segmentet (asfalt) har begränsad cyklikalitet och det andra segmentet (naftenoljor) säljs till tillverkningsindustrin och är mer cykliskt. Bolaget är 50-50 ägt av ett kapitalstarkt oljebolag i Skandinavien och ett svagare oljebolag från Venezuela, den senare har en ”golden share”. Bolaget köper mycket av sin olja från oljebolaget i Venezuela.

Bolagets har gjort större investeringar i sina anläggningar vilket har moderniserat och effektiviserat produktionen men också ökat på skuldsättningen. Bolagets intäkter är cykliska i sin natur men svängningar begränsas av att ca 60 % av intäkterna kommer från asfaltsproduktionen, verksamheten är behäftad med ”high barriers to entry”, och att kundbasen är globalt diversifierad. Bolaget har god marginal i sin kapacitet att betala räntor och det egna kapitalet är på en uthållig nivå.

Svagheterna är att obligationen inte är säkerställd och att en av huvudägarna är indirekt stressad av sin huvudägare (staten Venezuela). Anledningen att bolaget inte får röd färg på ägarsidan är att Venezuela värnar om sina lönsamma investeringar och att den andra huvudägaren är mycket välkapitaliserat.