Positiv start för Meriti Ekorren Global

Sedan fonden började handlas i december har fonden sett en värdeuppgång på 8,46%. (per den 12/2-2024) Sätter man detta i relation till OMX 30 (OMX Stockholm 30· OMXS30) och Världsindex (Dow Jones World Index· W1DOW*) så står sig fonden mycket stark.

*Jämförelseindex för Meriti Ekorren Global är MSCI All Country NDTR (SEK). Jämförelsen ovan har genomförts med Dow Jones World Index· W1DOW då Nordnets jämförelseverktyg saknar stöd för MSCI ALL Country NDTR (SEK).

De flesta som bor i Sverige har ett grundskydd vid långvarig sjukskrivning genom att Försäkringskassan ersätter 77,6 procent av lönen upp till 10 prisbasbelopp om man blir beviljad sjukpenning.

Men att ha en sjukförsäkring kan vara avgörande för ekonomisk motståndskraft vid sjukdom eller olycksfall, eftersom:

  • Grundskyddet via Försäkringskassan täcker endast 77,6% av lönen upp till 10 prisbasbelopp. (högsta sjukpenninggrundande inkomst 573 000 kr (10 pbb). Motsvarar en månadslön på ca 47 750 kr)
  • Efter de första 14 dagarna av sjuklön från arbetsgivaren tar Försäkringskassan över, men kompenserar inte full lön.
  • Sjukförsäkring kan komplettera denna ersättning, möjliggör upp till 90% av lönen i ersättning.
  • Många sjukförsäkringar stödjer tidig rehabilitering, och minskar således risken för långtidssjukskrivning.
  • Viktig för de med inkomster över gränsen som Försäkringskassan sätter, då de inte får ersättning för lön över detta belopp.

En sjukförsäkring erbjuder därmed ett viktigt ekonomiskt skyddsnät utöver det allmänna försäkringssystemet, särskilt för de med högre löner eller de som önskar en högre ersättningsnivå under sjukskrivning.

Är du dessutom egenföretagare? 
Då finns det andra parametrar som kan vara bra att tänka på. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Hur står sig den amerikanska börsen utan ”Magnificent 7”? 

Flera av företagen i ”Magnificent 7” (NVIDIA, Amazon.com, Meta Platforms, Alphabet, Microsoft,Apple och Tesla). har nyligen nått rekordhöga aktiekurser, vilket bidrar till att höja värdet på S&P 500.

Förväntas dessa företag även öka intäkterna för S&P 500 under fjärde kvartalet?

Svaret är ja. Sex av de sju företagen förväntas vara de största positiva bidragsgivarna till S&P 500:s intäktsökning jämfört med föregående år för Q4 2023 (alla utom Tesla).  Dessa sex företag förväntas rapportera en sammanlagd intäktsökning på 53,7% för fjärde kvartalet. Utan dessa sex skulle intäktsminskningen för de återstående 494 företagen i S&P 500 vara -10,5% för Q4 2023.

Företagen i S&P 500-index vägs efter deras marknadsvärdering. ”The Magnificent Seven” utgör 27,7% av indexets totala marknadskapital på $37,7 biljoner. För att se indexet utan dessa sju företags inflytande, kan man använda sig av en jämförelse mellan S&P 500 Information Technology Index och Russel 2000 Index (Som reflekterar en bredare utveckling av den amerikanska aktiemarknaden). Som vi ser enligt grafen nedan S&P 500 Information Technology Index (Blå linje) stigit kraftigt så har Russel 2000 (Grön linje) stagnerat och alls haft samma start på 2024, vilket ytterligare belyser vikten av ”The magnificent 7”.

Är vi inne i nedskrivningarnas tidevarv? 

Nedskrivningar innebär att ett företag justerar värdet på sina tillgångar nedåt i sin bokföring. Detta kan ske när tillgångens bokförda värde inte längre återspeglar det verkliga marknadsvärdet, exempelvis på grund av försämrad lönsamhet, teknologisk föråldring eller negativa marknadsförändringar. Nedskrivningar är ett sätt för företag att visa en mer korrekt bild av sina finansiella tillstånd.

Nedskrivningarna som rapporterats av Thunderful, Skanska, Telia, och Tethys Oil understryker olika utmaningar och strategiska beslut inom flera sektorer. Thunderfuls beslut att skriva ned värdet på sina tillgångar reflekterar svårigheter inom spelutvecklingssegmentet och tidigare förvärv. Skanska och Telia har också gjort nedskrivningar, vilket pekar på utmaningar inom fastighetssektorn och förändrade marknadsförhållanden inom mediabranschen. Tethys Oils nedskrivningar efter en strategisk översyn visar på olje- och gassektorns volatilitet. Dessa händelser belyser vikten av att anpassa företagsstrategier till rådande ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar och att det kan komma flera nedskrivningar framåt också.